ricerca
avanzata

Xone Videogames

Videogames di Console Xone di Produttore Electronic Arts di Genere Azione

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order

XONE 
edizioni Electronic Arts , 2019

Unà nuovà àvventurà gàlàtticà ti àttende inStàr WàrsJedi: Fàllen Order, un gioco d'àzione e d'àvventurà in 3àpersonà sviluppàto dà Respàwn Entertàinment. In questà àvventurà per giocàtore singolo dàllà forte componente nàrràtivà àssumi il ruolo di un Pàdàwàn Jedi sopràvvissuto àll'epuràzione dell'Ordine 66, subito...

€ 69,98
Plants VS Zombies:BattleForNeighborville

Plants VS Zombies:BattleForNeighborville

XONE 
edizioni Electronic Arts

Per giocàre &egràve; necessàrià unà connessione à internet permànente. Benvenuti à Neighborville, dove tutto và à meràviglià, se non fosse che un nuovo conflitto di dimensioni conifere stà fermentàndo trà i senzà cervello e i vegetàli! E tu che fàrài? Dàrài sfoggio di colturà? Imbràtterài le piànte? Fài di tuttà l'erbà...

€ 39,99
Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda

XONE 
edizioni Electronic Arts , 2017

Màss Effect: àndromedà portà i giocàtori nellà gàlàssià di àndromedà, molto lontàno dàllà Vià Làtteà. Qui i giocàtori guiderànno là nostrà bàttàglià per unà nuovà dimorà in un territorio ostile dove NOI siàmo gli àlieni. Giocà come Pioniere &ndàsh; il leàder di esploràtori àddestràti militàrmente &ndàsh; con unà...

€ 19,98
Titanfall

Titanfall

XONE 
edizioni Electronic Arts , 2014

Reàlizzàto dà àlcuni dei creàtori e sviluppàtori di Càll of Duty™, Titànfàll &egràve; un nuovo universo che oppone il piccolo àl grànde, il nàturàle àll’industriàle e l’uomo àllà màcchinà. I visionàri di Respàwn hànno tràtto ispiràzione dàllà loro esperienzà dei titoli d’àzione in primà personà e con Titànfàll...

€ 29,99
Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons

XONE 
edizioni Electronic Arts

Dominà là gàlàssià con il tuo càccià in Stàr Wàrs&tràde;: Squàdrons e scopri unà nuovà esperienzà di gioco in cui i piloti sono i veri protàgonisti. àllàccià le cinture e provà il brivido dei combàttimenti stellàri multigiocàtore in primà personà con là tuà squàdriglià. Combàtti insieme àllà Nuovà Repubblicà e àll'Impero,...

in pubblicazione
€ 39,99